ข่าวประกาศ
   >> แนวทางการจัดการเรียนการสอนปีการศึกษา ๒๕๖๔ ภายใต้สถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙
   >> ปฏิทินการเสนอชื่อบุคคลให้ได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖
   >>  เอกสารการเบิกค่าเล่าเรียนนักศึกษาระดับปริญญาตรี ตั้งแต่ปีการศึกษา 2564 ภาคปกติ และ ภาคพิเศษ
   >>  นักศึกษาภาคพิเศษ(กศ.บป.) ที่เข้าเรียน ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2563 ให้นำเอกสารรายงานตัวส่งกองบริการการศึกษา
   >>  ข้อมูลห้องเรียนออนไลน์ นักศึกษาภาคพิเศษ (กศ.บป.) ภาคการศึกษาที่ ฤดูร้อน/2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  
   >>  เอกสารการเบิกค่าเล่าเรียนนักศึกษาระดับปริญญาตรี ตั้งแต่ปีการศึกษา 2563 ภาคปกติ และ ภาคพิเศษ
 
 
  สำนัก สถาบัน กอง
     สำนักงานอธิการบดี
         กองกลาง
         กองนโยบายและแผน
         กองพัฒนานักศึกษา
         กองคลัง
     สำนักบริหารทรัพยากรมนุษย์
     สำนักศิลปะและวัฒนธรรม
     สถาบันวิจัยและพัฒนา
     โรงเรียนสาธิต
     ศูนย์วิทยาศาสตร
  ข่าวประชาสัมพันธ์
   >> กำหนดการรับชุดพิธีการ ชุดกีฬา เครื่องหมายนักศึกษา และทำบัตรประชาชนนักศึกษา
   >> แผ่นพับประชาสัมพันธ์ รับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ปีการศึกษา 2565
   >>การรับรองคุณวุฒิเพื่อประโยชน์ในการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษ
   >> การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ
   >>ประชาสัมพันธ์จากกองคลัง ชำระค่าลงทะเบียนออนไลน์!! Line ID กองคลัง : tru.finance
   >>การรับรองคุณวุฒิของผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและเอกชน
 
 
 เอกสารคำร้องออนไลน์
   >> คำร้องทั่วไป    >> คำร้องขอใบแทน
   >> คำร้องขอสมทบกับหมู่เรียนอื่น    >> คำร้องขอใบรับรอง
   >> คำร้องขอลงทะเบียน ทุกกรณี    >> คำร้องขอใบแสดงผลการศึกษา
   >> คำร้องขอแบ่งชำระเงิน 2 งวด    >> คำร้องขอยกเลิกวิชาเรียน
   >> คำร้องขอแบ่งชำระเงิน 3 งวด    >> คำร้องขอลาออก
   >> คำร้องเปลี่ยนชื่อ สกุล ยศ    >>
 รับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ
 รับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ(กศ.บป.)
 รับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาโท และ ป.บัณฑิต
 
จำนวนผู้เข้าชม