นักศึกษาภาคปกติ นักศึกษาภาคพิเศษ
   ระดับปริญญาตรี 1/2564  ระดับปริญญาตรี 3/2563
   ระดับปริญญาตรี 2/2564  ระดับปริญญาตรี 1/2564
   ระดับปริญญาตรี ฤดูร้อน 2564  ระดับปริญญาตรี 2/2564
       ระดับปริญญาตรี ฤดูร้อน 2564