ภาคปกติ   ภาคพิเศษ (กศ.บป.)
  จำนวนนักศึกษาภาคปกติ 1/2564 10 ส.ค. 64 จำนวนนักศึกษาภาคพิเศษ 3/2563 10 ส.ค. 64
  จำนวนนักศึกษาภาคปกติ 1/2564 13 ก.ย. 64 จำนวนนักศึกษาภาคพิเศษ 3/2563 13 ก.ย. 64
  จำนวนนักศึกษาภาคปกติ 1/2564 11 ต.ค. 64 จำนวนนักศึกษาภาคพิเศษ 1/2564 11 ต.ค. 64
  จำนวนนักศึกษาภาคปกติ 1/2564 11 พ.ย. 64 จำนวนนักศึกษาภาคพิเศษ 1/2564 11 พ.ย. 64
  จำนวนนักศึกษาภาคปกติ 1/2564 13 ธ.ค. 64 จำนวนนักศึกษาภาคพิเศษ 1/2564 13 ธ.ค. 64
         
         
         
    ระดับปริญญาโท    
  จำนวนนักศึกษาปริญญาโท 31 สิงหาคม 64    
  จำนวนนักศึกษาปริญญาโท 22 กันยายน 64    
  จำนวนนักศึกษาปริญญาโท 28 ตุลาคม 64    
  จำนวนนักศึกษาปริญญาโท 24 พฤศจิกายน 64    
  จำนวนนักศึกษาปริญญาโท 27 ธันวาคม 64