ข้อบังคับมหาวิทยาลัย ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.2564
   ข้อบังคับมหาวิทยาลัย ว่าด้วยการจัดการศึกษาระบบคลังหน่วยกิต