เปลี่ยนการแสดงผล thA-AA+

ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ

ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ
            กองคลัง สำนักงานอธิการบดี เป็นส่วนราชการที่จัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นศูนย์กลางการบริการทรัพย์สินของ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ และข้อบังคับของทางราชการ และมหาวิทยาลัย อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล โดยใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อให้ภารกิจ ของมหาวิทยาลัยบรรลุวัตถุประสงค์ โดยคำนึงถึงความสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส และความพึงพอใจของผู้รับบริการ ซึ่งได้กำหนดปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจและนโยบายการดำเนินงานของกองคลัง ไว้ดังนี้
    ปรัชญา ดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ ถูกต้อง โปร่งใส ตรวจสอบได้ และเพื่อความพึงพอใจสูงสุดแก่ผู้รับบริการ
    วิสัยทัศน์ กองคลังเป็นส่วนราชการสนับสนุนและส่งเสริมการบริหารจัดการด้านงานคลังที่มีประสิทธิภาพ โดยนำระบบ สารสนเทศมาใช้ในการจัดการข้อมูล
    พันธกิจ
    1. ให้บริการด้านงบประมาณ พัสดุ การเงิน และบัญชีของมหาวิทยาลัยทั้งเงินงบประมาณแผ่นดิน และงบประมาณเงินรายได้
    2. บริหารและจัดการทางด้านการเงินการคลัง บุคคล และประกันคุณภาพด้านงานคลัง
    3. ปรับปรุงและพัฒนาระบบงานคลัง ให้มีประสิทธิภาพโดยนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ มาใช้
    4. กำกับและควบคุมงบประมาณ ทั้งงบประมาณแผ่นดิน และงบประมาณเงินรายได้ ให้เบิกจ่ายเป็นไป ตามแผนงาน ผลผลิตและโครงการ
^