เปลี่ยนการแสดงผล thA-AA+

นโยบายการดำเนินงาน

    เพื่อให้การดำเนินงานของ กองคลัง สำนักงานอธิการบดี บรรลุเป้าหมายตามพันธกิจที่ได้กำหนดไว้ จึงกำหนดนโยบายการดำเนินงานของกองคลัง ดังนี้

1.  นโยบายด้านการบริหารการเงินและงบประมาณ
                    1.1 พัฒนาระบบบริหารงบประมาณ การเงิน พัสดุ และบัญชีอิเล็คทรอนิคส์ สำหรับมหาวิทยาลัยและหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งงบประมาณแผ่นดิน งบประมาณเงินรายได้ และกองทุนเพื่อให้มหาวิทยาลัยได้รับทราบและนำข้อมูลไปใช้ในการตัดสินใจในเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
                    1.2 จัดระบบการจัดเก็บรายได้ของมหาวิทยาลัยให้เป็นไปตามกำหนดเวลาเพื่อเป็นประโยชน์ การมหาวิทยาลัยในการวางแผนงบประมาณรายจ่ายจากรายได้ของมหาวิทยาลัย
                    1.3 พัฒนาระบบทะเบียนครุภัณฑ์ เพื่อให้มหาวิทยาลัยสามารถบริหารจัดการทรัพย์สินได้อย่างมีประสิทธิภาพ
                2. นโยบายด้านการบริการให้กับบุคลากรและหน่วยงานต่าง
                    2.1 จัดระบบการสั่งซื้อวัสดุทั่วไปให้กับหน่วยงานต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัย เพื่อให้แต่ละหน่วยงานได้วางแผนการใช้วัสดุ และดำเนินการจัดซื้ออย่างเป็นระบบ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ และการประหยัดงบประมาณ
                    2.2 จัดทำผังการดำเนินงานในด้านต่าง ๆ ที่เป็นการให้บริการกับหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อให้ผู้รับบริการรับทราบขั้นตอนและระยะเวลาของการดำเนินการในแต่ละเรื่องเป็นการให้บริการเชิงรุกกับบุคลากรในหน่วยงานต่าง ๆ
                    2.3 จัดทำระบบการแจ้งข้อมูลเงินเดือน เงินรายรับอื่น ๆ และการหักภาษี สำหรับบุคลากรทั้งมหาวิทยาลัย ทั้งนี้เพื่อให้บุคลากรสามารถรับทราบข้อมูลรายได้และวางแผนการเงินได้
                    2.4  จัดทำระบบเพื่อออกใบรับรองการหักภาษีให้กับบุคลากรทั้งมหาวิทยาลัยภายในเดือนมกราคม ของทุกปี
                    2.5  จัดทำคู่มือทางด้านการเงินและการคลังให้กับผู้บริหารของหน่วยงานต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัยเพื่อให้ผู้บริหารได้เข้าใจระเบียบการเงิน การคลังได้รวดเร็ว
                    2.6  สำรวจความคิดเห็นและความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการบริการในด้านต่าง ๆ ของกองคลังเพื่อนำมาใช้การปรับปรุงการบริการให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง
                3.  นโยบายด้านการบริหารบุคคล
                      3.1  จัดระบบการทำงานของบุคลากรในหน่วยงาน มีการสำรวจความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงานในหน่วยงาน และให้มีการทบทวนหน้าที่และแก้ไขปัญหาในการทำงานอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง ทั้งนี้เพื่อให้บุคลากรทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
                    3.2  ส่งเสริมความก้าวหน้าในหน้าที่ของบุคลากรด้วยการฝึกอบรมในด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และสร้างระบบการเรียนรู้ผ่านกระบวนการจัดการความรู้เพื่อให้กองคลังเป็นศูนย์ข้อมูลและให้คำปรึกษาทางด้านการเงิน การคลังแก่หน่วยงานต่าง ๆ
                    3.3  จัดทำระบบประเมินผลงานที่สร้างแรงจูงใจในการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง มีความโปร่งใสและตรวจสอบได้
                    3.4  ส่งเสริมให้มีกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ ขวัญและกำลังใจ ร่วมกันแก้ไขปัญหาของบุคลากรภายในกองคลัง
 
 
                4.  นโยบายด้านการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ
                    4.1  พัฒนาระบบการจัดเก็บข้อมูลเพื่อสนับสนุนการบริหารอย่างเป็นระบบ
                    4.2  พัฒนาและปรับปรุงเว็บไซด์ของกองคลังให้สามารถสนับสนุนการให้บริการให้กับหน่วยงานต่าง ๆ
                    4.3 สร้างระบบการติดต่อออนไลน์สำหรับบุคลากรที่สะดวกต่อการใช้งาน
                    4.4  จัดระบบดูแลอุปกรณ์ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการบำรุงรักษา การจัดหาทดแทนได้อย่างเหมาะสมและทันเวลา
                    4.5  สร้างระบบสำรองและป้องกันฐานข้อมูลด้านการเงินการคลังเพื่อความมั่นคงและปลอดภัยของฐานข้อมูล
                    4.6  พัฒนาบุคลากรที่มีหน้าที่รับผิดชอบให้มีความรู้ ความสามารถสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาเทคโนโลยีของกองคลัง
                5. นโยบายด้านการบริหารจัดการ
                    5.1 วางระบบและขั้นตอนในการดำเนินงานต่าง ๆ ภายในกองคลัง พิจารณาลดขั้นตอนในแต่ละกระบวนงานเพื่อให้การปฏิบัติงานได้มีประสิทธิภาพ
                    5.2   ดำเนินการเผยแพร่ขั้นตอนในการปฏิบัติงานต่าง ๆ ให้หน่วยงานและบุคลากรที่ต้องการ ติดต่อกับกองคลังได้รับทราบขั้นตอนและระยะเวลาที่ใช้ในการปฏิบัติงานต่างๆ
                    5.3 นำระบบบริหารความเสี่ยงมาใช้ในการบริหารจัดการ เพื่อลดปัจจัยเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อมหาวิทยาลัย
^