เปลี่ยนการแสดงผล thA-AA+

ข่าวสารจากเว็บไซต์

หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค0530.2/ว21783 เรื่อง การใช้ใบแจ้งการชำระเงิน/ใบเสร็จรับเงินของสถานศึกษาที่ชำระผ่านธนาคารเป็นเอกสารประกอบการเบิกจ่ายเงินค่าการศึกษาของบุตร
หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค0530.2/ว21783 เรื่อง การใช้ใบแจ้งการชำระเงิน/ใบเสร็จรับเงินของสถานศึกษาที่ชำระผ่านธนาคารเป็นเอกสารประกอบการเบิกจ่ายเงินค่าการศึกษาของบุตร

04 มี.ค. 2562 0 527

หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค0530.2/ว21783 เรื่อง การใช้ใบแจ้งการชำระเงิน/ใบเสร็จรับเงินของสถานศึกษาที่ชำระผ่านธนาคารเป็นเอกสารประกอบการเบิกจ่ายเงินค่าการศึกษาของบุตร

^