รู้จักมหาวิทยาลัยของเรา
 

กลับไปสู่หน้าหลัก 
 

ประวัติมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

   มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  เป็นสถาบันอุดมศึกษาที่เริ่มก่อตั้งจากโรงเรียนลวะศรี
ในปี  พ.ศ.2463  และพัฒนาเป็นมหาวิทยาลัย   ราชภัฏเทพสตรีในปี  พ.ศ.  2547 
โดยมีช่วงเวลาในการวิวัฒนาการดังนี้
  -  พ.ศ.  2463     เริ่มก่อตั้งโรงเรียนลวะศรี
  -  พ.ศ.  2479     โรงเรียนฝึกหัดครูสตรีลพบุรี
  -  พ.ศ.  2483     โรงเรียนสตรีลพบุรี  “เทพสตรีวิทยาลัย”
  -  พ.ศ.  2498     โรงเรียนเทพสตรีวิทยาลัย
  -  พ.ศ.  2501     วิทยาลัยครูเทพสตรี
  -  พ.ศ.  2535     สถาบันราชภัฏเทพสตรี
  -  พ.ศ.  2547     มหาวิทยาลัยเทพสตรี


โรงเรียนลวะศรี

            โรงเรียนลวะศรีได้ก่อตั้งเมื่อ  พ.ศ. 2463  โดยใช้อาคารเรียนชั่วคราว  ณ
พระที่นั่งจันทรพิศาลในพระนารายณ์      ราชนิเวศน์  และใน  พ.ศ.  2464  ได้ย้ายมาที่ถนนวิชาเยนทร์  ตำบลท่าหิน  บริเวณสถานีสารวัตรทหาร  มทบ.13 
ในปัจจุบัน โรงเรียนลวะศรีเป็นโรงเรียนสตรีประจำจังหวัดลพบุรี  ในระยะเริ่มต้น
ทำการสอนระดับชั้นประถมศึกษาที่  1-3  ต่อมาเปิดสอนชั้นมัธยมศึกษา
คือ  ม.1-3  โดยครูที่สอนและนักเรียนเป็นผู้หญิงทั้งหมดและใน  พ.ศ.2479  ได้เริ่มเปิดสอนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  และเนื่องจากห้องเรียนมีจำกัดจึงทำให้
โรงเรียนลวะศรีต้องงดรับนักเรียนระดับประถมศึกษา และสอนนักเรียนระดับมัธยม
ศึกษา  คือ  ม.1-6  เท่านั้น


โรงเรียนฝึกหัดครูสตรีลพบุรี

            ในปี พ.ศ. 2479  โรงเรียนลวะศรีที่เปิดสอนนักเรียนระดับมัธยมศึกษา
ได้เปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียนฝึกหัดครูสตรีลพบุรี และเริ่มเปิดรับนักเรียนฝึกหัดครู
เป็นครั้งแรก  เป็นนักเรียนฝึกหัดครูผู้หญิงเรียกว่านักเรียนฝึกหัดครูประกาศนียบัตร
จังหวัด  โดยรับนักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  มาเรียนต่อ 2 ปีและเมื่อจบ
หลักสูตรได้วุฒิครูว.  ต่อมามีการเปิดรับนักเรียนเตรียมครูประชาบาล เป็นนักเรียน
หญิงที่สำเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  มาเรียนต่อ 1 ปี  แต่ภายหลังได้
ปรับหลักสูตรเป็น 3 ปี

โรงเรียนสตรีลพบุรี “เทพสตรีวิทยาลัย”
            วันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2483ได้ย้ายโรงเรียนฝึกหัดครูสตรีลพบุรีจาก
ถนนวิชาเยนทร์  มาอยู่ ณ ที่ปัจจุบันถนนนารายณ์มหาราช  ซึ่งหน่วยราชการ
ทหารยกที่ดินและสร้างอาคารเรียนให้  ส่วนอาคารเรียนเดิมยกให้เป็นที่ทำการ
หน่วยสารวัตรทหารและได้เปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียนสตรีลพบุรี “เทพสตรีวิทยาลัย” สังกัดกรมสามัญศึกษากระทรวงศึกษาธิการ
            โรงเรียนสตรีลพบุรี “เทพสตรีวิทยาลัย” ได้เปิดการศึกษา 3 แผนกคือ แผนกอนุบาล  แผนกมัธยมและแผนกฝึกหัดครู  และต่อมาแผนกอนุบาลได้แยกออกเป็นโรงเรียนอนุบาลลพบุรี


โรงเรียนเทพสตรีวิทยาลัย
            วันที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2498 ได้เปลี่ยนชื่อจากโรงเรียนสตรีลพบุรี
“เทพสตรีวิทยาลัย”  เป็นโรงเรียนเทพสตรีวิทยาลัย
            โรงเรียนเทพสตรีวิทยาลัยได้เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตร
การศึกษา (ป.กศ.) ในปีพ.ศ.2498  และเปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตร
วิชาการศึกษาชั้นสูง (ป.กศ.สูง) ในปี พ.ศ.2500


วิทยาลัยครูเทพสตรี
            วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ.2501  โรงเรียนสตรีลพบุรี “เทพสตรีวิทยาลัย”
ได้เลื่อนฐานะเป็นวิทยาลัยครู (ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่องการเปลี่ยนชื่อ
โรงเรียนฝึกหัดครู  ลงวันที่ 8 มีนาคม 2501)
            วิทยาลัยครูเทพสตรี  นอกจากเปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรทาง
การศึกษา (ป.กศ) ประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูง (ป.กศ.สูง) และได้เปิดสอน
หลักสูตรประกาศนียบัตรครูประถม (ป.ป.) ในปี พ.ศ.2510 และเริ่มเปิดสอนนักศึกษา
ระดับปริญญาตรี  ครุศาสตรบัณฑิต(ค.บ.) ในปีพ.ศ.2517  ในสาขาวิชาภูมิศาสตร์
และสาขาวิชาชีววิทยา
            ในพ.ศ.2518 วิทยาลัยครูเทพสตรีได้รับการยกฐานะเป็นสถาบันอุดมศึกษา
ตามพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู พ.ศ.2518  มีภารกิจคือให้การศึกษาสาขาวิชาการ
ต่าง ๆ ตามความต้องการของท้องถิ่นผลิตครูในระดับปริญญาตรี  ทำการวิจัย ส่งเสริม    วิทยฐานะของครูอาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและ
ให้บริการวิชาการแก่สังคม  ซึ่งทำให้วิทยาลัยครูเทพสตรีขยายการผลิตบัณฑิต
ระดับปริญญาตรี   ครุศาสตรบัณฑิต  ในสาขาวิชาต่าง ๆ เพิ่มขึ้นทั้งนักศึกษา   ภาคปกติและการอบรมครูและบุคลากรทางการศึกษาประจำการ
            ใน  พ.ศ.2527  ได้มีการแก้ไขพระราชบัญญัติวิทยาลัยครูพ.ศ.2527
(วันที่ 27 กันยายน 2527) มีผลทำให้วิทยาลัยครูเทพสตรีสามารถเปิดสอนสาขา
วิชาการต่าง ๆ เพิ่มขึ้น  นอกจากการผลิตครูและได้มีการพัฒนาหลักสูตรสาขาวิชา
การศึกษา     สาขาวิทยาศาสตร์ สาขาศิลปศาสตร์ ทั้งระดับอนุปริญญาและระดับ
ปริญญาตรี


สถาบันราชภัฏเทพสตร
            วันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2535  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ  พระราชทาน
นามใหม่แก่วิทยาลัยครู   ทั่วประเทศว่า สถาบันราชภัฏ  และโดยพระราชบัญญัติสถาบัน
ราชภัฏ  พ.ศ.2538  มีผลทำให้วิทยาลัยครูเทพสตรีเปลี่ยนเป็นสถาบันราชภัฏ  เทพสตรี (RAJABHAT INSTITUTE THEPSATRI) ในวันที่ 24 มกราคม พ.ศ.2538  และมีภารกิจ
หลักในการศึกษาวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง  ทำการวิจัยให้บริการวิชาการแก่สังคม  ปรับ
ปรุงถ่ายทอดและพัฒนาเทคโนโลยี  ทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรม  ผลิตครูและส่งเสริม
วิทยฐานะครู  ซึ่งทำให้สถาบันราชภัฏเทพสตรีเป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น  ดำเนินการผลิตบัณฑิตสาขาอื่น  เพื่อตอบสนองความต้องการของท้องถิ่น  มีการเปิดสอน
ระดับบัณฑิตศึกษา  ในระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต  หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพครู
และระดับปริญญาโท  โดยการเปิดสอนปริญญาโท ภาคพิเศษสาขาบริหารการศึกษา
        ในปี พ.ศ.2543  และเปิดสอนสาขายุทธศาสตร์การพัฒนา  และสาขาหลักสูตรและ
การสอน  ใน  พ.ศ.2545

มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
            วันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ.2547  สถาบันราชภัฏเทพสตรีได้ยกฐานะเป็นมหาวิทยาลัยเทพสตรี (THEPSATRI
RAJABHAT UNIVERSITY)  ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547
มีภารกิจหลักในการ เป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นที่เสริมสร้างพลังปัญญา
ของแผ่นดิน  ฟื้นฟูพลังการเรียนรู้  เชิดชูภูมิปัญญาท้องถิ่น  สร้างสรรค์ศิลปวิทยา
เพื่อความเจริญก้าวหน้าอย่างมั่นคง และยั่งยืนของปวงชน  มีส่วนร่วมใน การจัดการ 
การบำรุงรักษา  การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุล
และยั่งยืน  โดยมีวัตถุประสงค์ให้การศึกษา  ส่งเสริมวิชาการและวิชาชีพชั้นสูงทำการสอน
วิจัยให้บริการทางวิชาการแก่สังคม ปรับปรุงถ่าย ทอดและพัฒนาเทคโนโลยี  ทำนุบำรุง
ศิลปะและวัฒนธรรม  ผลิตครูและส่งเสริมวิทยฐานะครู
            ปัจจุบันมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีได้จัดการศึกษาระดับอนุปริญญาปริญญาตร
ีและ ระดับบัณฑิตศึกษาในสาขาต่างๆ มากมาย  เพื่อตอบสนองความต้องการของท้องถิ่นมี
การเปิดหลักสูตรนานาชาติมีโครงการร่วมมือกับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ  มีการขยาย
โครงการจัดตั้งวิทยาเขตไปยังจังหวัดสิงห์บุรีและสุพรรณบุรี  และมีการเปิดศูนย์การศึกษา
ของ มหาวิทยาลัยในจังหวัดสระบุรี  สิงห์บุรี  สุพรรณบุรี  และนครสวรรค์


สถานที่ตั้งมหาวิทยาลัย
            1. มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  ตั้งอยู่เลขที่ 321 ถนนนารายณ์มหาราช
ตำบลทะเลชุบศร  อำเภอเมือง  จังหวัดลพบุรี  ห่างจากวงเวียนสุริโยทัยไปทาง
ทิศตะวันตกประมาณ  2 กิโลเมตร  มีเนื้อที่ 59 ไร่ 2 งาน
เบอร์โทรศัพท์   0-3642-2607-9 โทรสาร 0-3642-2610  เว็บไซด์
http://www.tru.ac.th
            2. มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 2  ตั้งอยู่บนถนนพหลโยธิน ตำบลเขาสามยอด  อำเภอเมือง  จังหวัดลพบุรี  เนื้อที่  23 ไร่ 2 งาน เป็นที่ตั้งของบ้าน พักอาจารย์ บุคลากร
และหอพักนักศึกษา  เดิมใช้เป็นที่เรียนและปฏิบัติการ บางโปรแกรมวิชาแต่ปัจจุบันใช้เป็น
ที่ตั้งของบ้านพักและหอพักเพียงอย่างเดียว  อยู่ห่างจากวงเวียนสมเด็จพระนารายณ์ฯ ไปทางทิศตะวันออก 1.5  กิโลเมตร
            3. โครงการจัดตั้งวิทยาเขตสิงห์บุรี  มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  ตั้งอยู่เลขที่ 99 หมู่ 10 ตำบลพักทัน  อำเภอบางระจัน  จังหวัดสิงห์บุรี  เบอร์โทรศัพท์ 0-3652-2128


คุณลักษณะบัณฑิตของมหาวิทยาลัย
            มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  ได้กำหนดกรอบคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของ
บัณฑิตไว้ดังนี้
        1. คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณแห่งวิชาการ  มีจิตสำนึกในความเป็นไทย
มีความรักและผูกพันต่อท้องถิ่นและมีความซาบซึ้งในศิลปวัฒนธรรมไทย
        2. มีความรู้และทักษะในโปรแกรมวิชาที่ศึกษา  การใช้คอมพิวเตอร์และ
ภาษาอังกฤษ
        3. มีทักษะกระบวนการคิดแก้ปัญหาและสามารถปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลง
        4. มีความรู้ความสามารถในสาขาวิชาการหรือวิชาชีพ  ความสามารถในการคิดการ
วิเคราะห์อย่างมีเหตุผลมีความสามารถในการประยุกต์ทฤษฎี  และหลักการสู่การปฏิบัติ
มีความสามารถในการศึกษา  ค้นคว้าและเรียนรู้ด้วยตนเอง
        5. เห็นประโยชน์ของส่วนรวม  รู้จักอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ทำงานร่วมกันเป็นกลุ่มได้ด
มีความรับผิดชอบ  ขยัน อดทนและพึ่งตนเองได้  มีความเป็นผู้นำ
        6. มีสุขภาพดีทั้งกายและจิตใจ  มีบุคลิกภาพดี


ปรัชญาของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

            มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีเป็นมหาวิทยาลัยอุดมศึกษา มุ่งความเป็นเลิศทางวิชาการ
บนพื้นฐานแห่งคุณธรรม ร่วมชี้นำการพัฒนาท้องถิ่นและสังคม

วิสัยทัศน์มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
            มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีเป็นแหล่งความรู้และที่พึ่งของท้องถิ่น  และภูมิภาค 
เสริมสร้างคุณภาพคน ครอบครัว ชุมชน สังคมไทยให้เข้มแข็ง ยั่งยืนและเพิ่มขีดความสามารถ
ในการแข่งขันของประเทศ

พันธกิจมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
1.  สร้างโอกาสทางการศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น
2.  สร้างระบบจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพ
3.  สร้างองค์ความรู้เพื่อเพิ่มความเข้มแข็งให้กับชุมชนท้องถิ่นและเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน
     ประเทศ
4.  ส่งเสริมและทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม

 


Copyright@2009 Thepsatri Rajabhat University.All Rights Reserved

Websites:http://www.tru.ac.th
321 ถ.นารายณ์มหาราช ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000
Tel. 0 3642 2607-9 , 0 3642 7485-93 Fax. 0 3642 2610