โครงสร้างกลักสูตร

ระดับ  ปริญญาตรีหลักสูตร  5  ปี
วุฒิ
     ครุศาสตรบัณฑิต หรือ ค.บ. (การวัดผลการศึกษา)

ลักษณะเด่นของสาขาวิชา                
       เน้นการสร้างเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล เพื่อการทดสอบ การวัดผล การประเมินผล การวิจัยและ
การประเมินโครงการต่าง ๆ มีทักษะในการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติและโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เตรียมพร้อมเพื่อ
เป็นนักวัดผล นักวิจัย และนักประเมินภายใน  และภายนอก

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
  1. สำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า
  2. มีบุคลิกภาพที่เหมาะสมสำหรับโปรแกรมการวัดผลการศึกษา
    1. มีความรับผิดชอบ และมุ่งมั่นทางการศึกษา
    2. มีความรู้พื้นฐานทางด้านคณิตศาสตร์

แนวทางการศึกษา      
          
       ศึกษาเกี่ยวกับทฤษฎีทางการวัดผล การทดสอบ การประเมินผล สถิติ และการวิจัยทางการศึกษา
การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อการวิเคราะห์ข้อมูล และการประเมินผลโครงการ
แนวทางการประกอบอาชีพ

    1.เป็นนักวัดผลและประเมินผล ประจำโรงเรียน และสถาบันการศึกษาต่าง ๆ

    2.นักวิจัยและวางแผนในสถานศึกษาภาครัฐและเอกชน  
 
    3.ประกอบอาชีพส่วนตัวโดยเป็นนักวิจัยหรือนักประเมินภายนอก

    4.เป็นที่ปรึกษาด้านการทดสอบและวิจัยแก่บุคลากรทางการศึกษาและบุคคลทั่วไป

 


 
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000 โทร. 0-3641-1112 e-mail: education_tru@hotmail.com
Design & produce by ธนณัฏฐ์ แก้วทอง