โครงสร้างหลักสูตร (คลิ๊ก)

1. ชื่อหลักสูตร
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ หลักสูตรภาษาอังกฤษ

2. ชื่อปริญญา
ชื่อเต็ม : ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาอังกฤษ)
ชื่อย่อ : ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)

3. หน่วยงานที่รับผิดชอบ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

4. ปรัชญาและวัตถุประสงค์
  4.1 ปรัชญา : พัฒนาวิชาชีพภาษาอังกฤษ ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพสู่สังคม
  4.2 วัตถุประสงค์ : เพื่อผลิตบัณฑิตสาขาวิชาภาษาอังกฤษ ที่มีคุณลักษณะ มีความรู้และ ทักษะภาษาอังกฤษ

5. กำหนดการเปิดสอน
ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2551

6. คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

  6.1 สำเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือ เทียบเท่า ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ
  6.2 มีความรู้ความสามารถในวิชาภาษาอังกฤษเป็นอย่างดี
  6.3 มีคุณสมบัติอื่น ๆ ตามมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีกำหนด

7. การคัดเลือกผู้เข้าศึกษา
การคัดเลือก ซึ่งเป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

8. ระบบการศึกษา
  8.1 ระบบการจัดการศึกษาใช้ระบบทวิภาค โดย 1 ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ภาค การศึกษาปกติ รวมการศึกษาภาคฤดูร้อน
1 ภาคการศึกษา โดยแต่ละภาคการศึกษามีระยะเวลา การศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์
  8.2 ใช้ระบบหน่วยกิต โดยนับหน่วยกิต ดังนี้
รายวิชาภาคทฤษฎี รายวิชาที่บรรยายหรืออภิปรายไม่น้อยกว่า 15 ชั่วโมงต่อ
ภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าหน่วยกิตเท่ากับ 1 หน่วยกิตแบบทวิภาค
รายวิชาภาคปฏิบัติ รายวิชาที่ฝึกปฏิบัติหรือทดลองไม่น้อยกว่า 30 ชั่วโมงต่อ
ภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าหน่วยกิตเท่ากับ 1 หน่วยกิตระบบทวิภาค
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ใช้เวลาฝึกไม่น้อยกว่า 45 ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มี ค่าหน่วยกิต เท่ากับ 1 หน่วยกิตระบบทวิภาค

9. ระยะเวลาการศึกษา
ระยะเวลาศึกษาตลอดหลักสูตร 4 ปี และสำเร็จการศึกษาได้ไม่ก่อน 6 ภาคการศึกษาปกติ และใช้เวลาศึกษาไม่เกิน 8 ปีการศึกษา
สำหรับการลงทะเบียนเต็มเวลา

10. การลงทะเบียนเรียน
ในแต่ละภาคการศึกษาปกติจะลงทะเบียนได้ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต และไม่เกิน 22 หน่วยกิต

11. การวัดผลและการสำเร็จการศึกษา
การวัดผลเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยการประเมินผลการศึกษา ระดับอนุปริญญา และปริญญาตรี พ.ศ.2550
(รายละเอียดดูในภาคผนวก ก) เกณฑ์การสำเร็จการศึกษา นักศึกษาจะต้องเรียนครบตามจำนวนหน่วยกิตที่กำหนดไว้ใน หลักสูตร และต้อง
ได้ระดับคะแนนเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.00 จากระบบ 4 ระดับคะแนน