การเก็บเงินค่าบำรุงการศึกษาเป็นงวด การจัดการศึกษาภาคปกติ
.........................................................................................................................................................................................
คู่มือการกรอกเกรดในระบบบริการการศึกษา
.........................................................................................................................................................................................
ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วย การเก็บเงินค่าบำรุงการศึกษา
การจัดการศึกษาภาคปกต
พ.ศ. 2553
.........................................................................................................................................................................................
ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วย การรับ-จ่ายเงิน การจัดการศึกษาหลักสูตร
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ(หลักสูตรภาาาอังกฤษ) พ.ศ. 2553
.........................................................................................................................................................................................

การเก็บเงินค่าบำรุงการศึกษาเป็นงวด การจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ

.........................................................................................................................................................................................
สอบถามรายละเอียดต่างๆ ของกองบริการการศึกษา ได้ที่ Facebook
tabian_boat_tru@hotmail.com
ก.พ.อ. เรื่องมาตรฐานการจำแนกตำแหน่ง ข้ารายชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
.........................................................................................................................................................................................
 เรื่อง การชำระค่าลงทะเบียนล่าช้ากว่ากำหนด ภาคปกติและภาคพิเศษ
.........................................................................................................................................................................................

นักศึกษาท่านใดเข้าเว็บระบบบริการการศึกษา http://rer.tru.ac.th เพื่อดูเกรดไม่ใด้ให้เข้า ip สำรอง
     http://110.77.149.221

.........................................................................................................................................................................................
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประกาศหยุดตั้งแต่วันที่ 6-16 เมษายน 2556
.........................................................................................................................................................................................
 
.........................................................................................................................................................................................
 
.........................................................................................................................................................................................
ข่าวสารต่างๆ
รายชื่อนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา
หลักสูตรที่เปิดสอนทั้งหมดระดับปริญญาตรี (18 พฤศจิกายน 2552)
.......................................................................................................................................................................................................

สำนักงานอธิการบดี/สถาบัน
ศูนย์การศึกษา/วิทยาเขต
หน่วยงานอื่นๆ
สำนักงานประสานงานบัณฑิต
ศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตร
โครงการหลักสูตร รป.ม.

 

[ แผนที่มหาวิทยาลัย ]
กองบริการการศึกษา สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
321 ถ.นารายณ์มหาราช ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ. ลพบุรี 15000