เปลี่ยนการแสดงผล thA-AA+

ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ

ปรัชญา บริการดี บริหารจัดการเด่น เน้นคุณภาพ
พันธกิจ สานักงานอธิการบดี เป็นหน่วยงานสนับสนุนพันธกิจหลักสาคัญของมหาวิทยาลัยราชภัฏ เทพสตรี มีหน้าที่บริหารจัดการและรับผิดชอบ ดังรายละเอียดต่อไปนี้
        1. กองกลาง มีพันธกิจด้านการดาเนินการ และให้บริการด้านสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ งานบริหารทั่วไป งานสวัสดิการ และงานสื่อสารองค์กร
        2. กองนโยบายและแผน มีพันธกิจด้านการประสานงานนโยบายสู่การปฏิบัติ รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลและดาเนินการจัดทาแผนพัฒนามหาวิทยาลัยระยะต่างๆ การจัดสรรทรัพยากร การติดตามประเมินผลอย่างเป็นระบบ วิจัยสถาบัน ดาเนินงานวิเทศสัมพันธ์ จัดระบบข้อมูลสาระสนเทศที่ทันสมัยเพื่อการพัฒนาและบริหารจัดการมหาวิทยาลัยอย่างมีประสิทธิภาพ
        3. กองบริการการศึกษา มีพันธกิจด้านการจัดการเรียนการสอน หลักสูตรและแผนการเรียน ระบบคอมพิวเตอร์และฐานข้อมูล การวัดผลการศึกษา การตรวจสอบและประมวลผลการเรียน การตรวจสอบคุณวุฒิ และเอกสารใบรับรอง
        4. กองพัฒนานักศึกษา มีพันธกิจด้านการจัดบริการและสวัสดิการนักศึกษา ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพนักศึกษา และจัดระบบบริหารจัดการที่มีคุณภาพ
        5. กองคลัง มีพันธกิจด้านการบริหารและจัดการทางด้านการเงินการคลัง และประกันคุณภาพด้านการคลัง ให้บริการด้านงบประมาณ พัสดุ การเงิน และบัญชีของมหาวิทยาลัย ทั้งเงินงบประมาณแผ่นดิน และงบประมาณเงินรายได้ ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาบุคลากร การบริหารจัดการองค์กรให้มีคุณภาพ ปรับปรุงและพัฒนาระบบการคลังให้มีประสิทธิภาพโดยนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ กากับและควบคุมการบริหารงบประมาณ งบประมาณแผ่นดินและงบประมาณเงินรายได้ ให้เบิกจ่ายเป็นไปตามแผนงาน ผลผลิตและโครงการ
เอกลักษณ์ “มหาวิทยาลัยรับใช้สังคม และพัฒนาเข้าสู่มาตรฐานสากล”
อัตลักษณ์
บัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เป็นบันฑิต มรท.
    ม (มืออาชีพ) หมายความว่า มีความรู้และนาความรู้ไปปฏิบัติงานได้อย่างมืออาชีพ
    ร (รับผิดชอบ) หมายความว่า มีความรับผิดชอบ
    ท (ทันสมัย) หมายความว่า มีความรู้ที่ทันสมัย ใช้ความรู้และเทคโนโลยีที่ทันสมัยปฏิบัติงาน
วิสัยทัศน์ นาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริหารจัดการ และสนับสนุนการปฏิบัติงานครบถ้วนทุกภารกิจ อย่างมีมาตรฐานคุณภาพ
ประเด็นยุทธศาสตร์
    1. พัฒนาระบบงานบริหารจัดการและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสนับสนุนการปฏิบัติงาน
    2. พัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มศักยภาพการปฏิบัติงาน และการให้บริการ
เป้าประสงค์
    1. สานักงานอธิการบดีบริหารงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาล มีการบริหารจัดการที่เป็นมาตรฐานสากล และใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสนับสนุนการปฏิบัติงานทุกภารกิจ อย่างมีประสิทธิภาพ
    2. บุคลากรในสานักงานอธิการบดี มีทักษะ ความรู้ความสามารถ สามารถปฏิบัติงานและให้บริการได้อย่างมีมาตรฐานคุณภาพ
^