เปลี่ยนการแสดงผล thA-AA+

ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ

ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ อัตลัษณ์ เอกลักษณ์ ค่านิยมองค์กร พันธกิจ ยุทธศาสตร์
ปรัชญา
บริหารจัดการดี บริการเด่น เน้นงานสร้างสรรค์
ปณิธาน
มุ่งมั่นสนับสนุนการดำเนินงานตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย ด้วยหลักการบริหารจัดการที่ดี เพื่อนำไปสู่การเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำแห่งการสร้างสรรค์
วิสัยทัศน์
นำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริหารจัดการ และสนับสนุนการปฏิบัติงานตามพันธกิจ อย่างมีคุณภาพ
อัตลักษณ์
ส (ส่งเสริม/สนับสนุน) = ส่งเสริม สนับสนุนพันธกิจมหาวิทยาลัย
น (นำสมัย) = นำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการปฏิบัติงาน
อ (อำนวยการ) = อำนวยการในด้านต่าง ๆ เพื่อให้งานในภาพรวมของมหาวิทยาลัยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
เอกลักษณ์
          หน่วยงานหลักด้านการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
ค่านิยมองค์กร
Office of the President (O-O-T-P)
O = Originality = สร้างสรรค์สิ่งใหม่
O = Organization = รักษ์องค์กร
T = Teamwork = ทำงานร่วมกัน
P = People Centered = ใส่ใจประชาชน
พันธกิจ
สำนักงานอธิการบดีเป็นหน่วยงานสนับสนุนพันธกิจหลักสำคัญของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี มีหน้าที่บริหารจัดการและ
รับผิดชอบตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏพ.ศ.2547 โดยผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี รับผิดชอบ ดูแล เพื่อให้บริการและดำเนินงาน ดังรายละเอียดต่อไปนี้
1. อำนวยการและสนับสนุนงานบริการ
2. ประสานนโยบายสู่การปฏิบัติ
3. บริการและสนับสนุนงานวิชาการ
4. จัดบริการสวัสดิการ ส่งเสริม และพัฒนาศักยภาพนักศึกษา
5. บริหารจัดการด้านการเงิน บัญชีและพัสดุ
ยุทธศาสตร์
1. ส่งเสริม สนับสนุน พันธกิจของมหาวิทยาลัย
2. พัฒนาศักยภาพบุคลากร ให้มีความรู้ ทักษะและสมรรถนะที่สูงขึ้น
3. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน
4. บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
 
^