เปลี่ยนการแสดงผล thA-AA+

ประวัติ

ข้อมูลหน่วยงานสำนักงานอธิการบดี
1) ประวัติความเป็นมา
ข้อมูลเกี่ยวกับหน่วยงาน
ชื่อหน่วยงาน    สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
ที่ตั้ง  ณ  อาคารสำนักงานอธิการบดี (อาคาร 23), อาคารสิรินธร (อาคาร 6) และอาคาร 90 ปี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี (อาคาร 19)
ประวัติความเป็นมาโดยย่อ
สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  ได้จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู  พ.ศ. 2518  โดยมีหน้าที่รับผิดชอบ  บริหารจัดการประสานงานและบริการเกี่ยวกับบุคลากร งบประมาณ พัสดุ ครุภัณฑ์ และอาคารสถานที่ของวิทยาลัยครู  โดยเรียกชื่อในระยะแรกตาม พ.ร.บ. วิทยาลัยครู พ.ศ. 2518 ว่า   "หัวหน้าสำนักงานอธิการ" เป็นผู้บริหารงานสูงสุดมีการจัดองค์กรภายในประกอบด้วยฝ่ายต่าง ๆ รวม 11 ฝ่าย คือ
1. ฝ่ายเลขานุการ                            2. ฝ่ายการเงิน
3. ฝ่ายการเจ้าหน้าที่                         4. ฝ่ายงานธุรการ
5. ฝ่ายประชาสัมพันธ์                        6. ฝ่ายพัสดุ
7. ฝ่ายยานพาหนะ                           8. ฝ่ายสวัสดิการ
9. ฝ่ายอนามัยและสุขาภิบาล                10. ฝ่ายอาคารสถานที่
11. ฝ่ายเอกสารการพิมพ์
ต่อมาในปี พ.ศ. 2538 (ร่าง) พระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ ได้ผ่านความเห็นชอบของรัฐสภาและได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 112 ตอนที่ 4 ก  ลงวันที่ 24 มกราคม 2538 มีผลให้วิทยาลัยครูเทพสตรีเปลี่ยนเป็น "สถาบันราชภัฏเทพสตรี" และมีการเปลี่ยนแปลงการแบ่งส่วนราชการภายในสถาบันฯ โดยเฉพาะสำนักงานอธิการ  ได้เปลี่ยนเป็น "สำนักงานอธิการบดี" และมี "ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี" เป็นผู้บริหารงานจนถึงปัจจุบัน
          ในปี พ.ศ. 2542 สำนักงานสภาสถาบันราชภัฏ ได้ดำเนินการเปลี่ยนแปลงการแบ่งส่วนราชการของสถาบันราชภัฏเทพสตรีใหม่  สำหรับสำนักงานอธิการบดี ให้มี "ส่วนอำนวยการ" ดังนั้น สำนักงานอธิการบดี  ในปัจจุบัน จึงเสนอให้มีการเปลี่ยนแปลงจาก “ฝ่ายต่าง ๆ”  เป็นส่วนราชการ ดังนี้
                   1. ส่วนอำนวยการ
                   2. ส่วนบริหารงานบุคคล
                   3. ส่วนบริหารงานคลังและพัสดุ
                   4. ส่วนพัฒนาอาคารและสิ่งแวดล้อม
                   5. ส่วนสวัสดิการ
                   6. ส่วนประชาสัมพันธ์
          ในปี พ.ศ. 2543  ได้มีการเพิ่มหน่วยงานในสำนักงานอธิการบดี อีก 1 หน่วยงาน คือ สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา มีผู้ช่วยศาสตราจารย์พัทธนันท์  พิมพ์ทองงาม เป็นผู้อำนวยการสำนักงาน
          ในปี พ.ศ. 2544  ได้มีการเปลี่ยนแปลงชื่อหน่วยงานในสำนักงานอธิการบดี 1 หน่วยงาน คือ ส่วนประชาสัมพันธ์ เปลี่ยนชื่อเป็น ศูนย์ประชาสัมพันธ์ มี นางรัชชนก  สวนสีดา เป็นผู้อำนวยการศูนย์
          ในปี พ.ศ. 2545  ได้มีการเพิ่มชื่อส่วนพัฒนาอาคารและสิ่งแวดล้อม จากเดิมเป็นส่วนพัฒนาอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม
ในปี พ.ศ. 2547  (ร่าง)พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ ได้ผ่านความเห็นชอบของรัฐสภาและได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 121 ตอนพิเศษ 23 ก  วันที่ 14  มิถุนายน  2547  มีผลให้สถาบันราชภัฏเทพสตรี เปลี่ยนเป็น “มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี” และได้มีการเปลี่ยนแปลงส่วนราชการภายในของมหาวิทยาลัยฯ โดยเฉพาะสำนักงานอธิการบดี จะแบ่งส่วนราชการเป็นกอง ซึ่งมีสำนักวางแผนและพัฒนา สำนักส่งเสริมวิชาการ และสำนักกิจการนักศึกษา มารวมเป็นส่วนราชการภายในของสำนักงานอธิการบดี
          ในปี พ.ศ. 2548 ได้มีประกาศกระทรวงศึกษาธิการในราชกิจจานุเบกษาให้สำนักงานอธิการบดี แบ่งส่วนราชการเป็นกอง จำนวน 4 กอง คือ กองกลาง กองนโยบายและแผน กองบริการการศึกษา และกองพัฒนานักศึกษา
ในปี พ.ศ. 2551 สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา ซึ่งเป็นหน่วยงานหนึ่งในสังกัดสำนักงานอธิการบดี ได้มีการเปลี่ยนชื่อเป็น “สำนักมาตรฐานและประกันคุณภาพ”  และในปีเดียวกันได้มีการย้ายสำนักงานอธิการบดี มาอยู่ที่ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 หรือ อาคาร 16 โดยมีห้องสำนักงานงานธุรการและสารบรรณ งานพัสดุ งานบริหารงานบุคคล งานคลัง และกองบริการการศึกษา อยู่ที่ชั้น 1 ห้องสำนักงานงานสวัสดิการ งานประชุมและพิธีการ ห้องพักอธิการบดี รองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี ผู้อำนวยการกองกลาง ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี และรองผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี อยู่ที่ชั้น 2 ห้องสำนักงานกองนโยบายและแผน อยู่ที่ชั้น 3  งานวินัยและนิติการ  อยู่ที่ชั้น 7 ยกเว้น งานอาคารสถานที่และบริการ / ส่วนยานพาหนะ / งานประชาสัมพันธ์ และกองพัฒนานักศึกษา
ในปี พ.ศ. 2553  มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี โดยมติการประชุมคณะผู้บริหารในสมัยนั้นกำหนดให้สำนักมาตรฐานและประกันคุณภาพ เป็นหน่วยงานเอกเทศขึ้นตรงต่อมหาวิทยาลัย โดยมีผู้บังคับบัญชาสูงสุดของหน่วยงานคืออธิการบดี และเปลี่ยนชื่อเป็น “สำนักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา”
          ในปี พ.ศ. 2553 ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  ครั้งที่ 2/2553  เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2553 สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี มีมติเห็นชอบประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เรื่อง การจัดตั้งกองคลัง และการแบ่งส่วนราชการในกองคลัง ดังนี้ 1. งานธุรการ  2. งานการเงินงบประมาณ 3. งานงบประมาณเงินรายได้ 4. งานบัญชี  5. งานพัสดุ  และให้ยกเลิกส่วนราชการในกองกลาง สำนักงานอธิการบดี คือ 1. งานคลัง  2. งานพัสดุ
ในปี พ.ศ. 2555 ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  ครั้งที่ 4/2555  เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2555 สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี มีมติอนุมัติจัดตั้งสำนักบริหารทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เป็นหน่วยงานที่ไม่เทียบเท่าคณะ ขึ้นตรงต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี และให้ยกเลิกส่วนราชการในกองกลาง สำนักงานอธิการบดี คือ 1. งานบริหารงานบุคคล 2. งานวินัยและนิติการ ดังนั้นกองกลาง สำนักงานอธิการบดี จึงมีหน่วยงานในกำกับ ดังนี้ 1. งานธุรการและสารบรรณ 2. งานประชุมและพิธีการ 3. งานประชาสัมพันธ์ 4. งานสวัสดิการ 5. งานอาคารสถานที่และบริการ
ในปีพ.ศ. 2560 ตามคำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ที่ 631/2560 ลงวันที่ 8  กุมภาพันธ์  2560 ได้แต่งตั้งให้นางสาวสุภารัตน์  สินสุวรรณ ผู้อำนวยการกองกลาง สำนักงานอธิการบดี ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งผู้อำนวยการกองคลัง สำนักงานอธิการบดี
ในปีพ.ศ. 2561 ตามคำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ที่ 4072/2561 ลงวันที่ 7  สิงหาคม  2561  ได้แต่งตั้งให้นางสาวสุภารัตน์  สินสุวรรณ ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี และในปีเดียวกัน ตามคำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ที่ 5830/2561 ลงวันที่  22  พฤศจิกายน  2561 ได้ตัดโอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา คือ นางภัคจิรา  แท่นทอง ให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการกองกลาง ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่  2  มกราคม  2562 เป็นต้นไป
ในปีพ.ศ. 2562 ตามคำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ที่ 1830/2562 ลงวันที่ 5  เมษายน  2562 ได้แต่งตั้งให้นางภัคจิรา  แท่นทอง ตำแหน่งผู้อำนวยการกองกลาง สำนักงานอธิการบดี เป็นผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลังสำนักงานอธิการบดี อีกตำแหน่งหนึ่ง 
ในปีพ.ศ. 2563 ตามคำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ที่ 4500/2563 ลงวันที่ 30  พฤศจิกายน  2563 ได้ย้ายข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา นางภัคจิรา  แท่นทอง ตำแหน่งผู้อำนวยการกองกลาง ไปแต่งตั้งและดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน ได้ย้ายข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา นางสาว   วันเพ็ญ  เต๊ะขันหมาก ตำแหน่งผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน ไปแต่งตั้งและดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการกองกลาง ได้ย้ายข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา นางศุภศร  ยินดีสุข ตำแหน่งผู้อำนวยการกองบริการการศึกษา ไปแต่งตั้งและดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา  ได้ย้ายข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา นางศรีไพร  วงษ์วาน ตำแหน่งผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา ไปแต่งตั้งและดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการกองบริการการศึกษา ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่  4  มกราคม  2564
ในปีพ.ศ. 2565 ตามคำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ที่ 1133/2565 ลงวันที่ 22  มีนาคม  2565  ได้แต่งตั้งให้นางสาวจตุพร  พุ่มโพธิ์งาม พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี ระดับชำนาญการ เป็นผู้รักษาราชการในตำแหน่งผู้อำนวยการกองคลัง สำนักงานอธิการบดี
          รายนามผู้ดำรงตำแหน่งบริหารสำนักงานอธิการบดี (2518 - ปัจจุบัน)
                   1. นางสาระ      การเวก                     หัวหน้าสำนักงานอธิการ
                   2. นายวัลลภ     สวัสดิวัลลภ                หัวหน้าสำนักงานอธิการ
                   3. ผศ.สุรพงษ์    ปนาทกูล                   หัวหน้าสำนักงานอธิการ
                   4. ผศ.วีระ        มหาวิจิตร                  หัวหน้าสำนักงานอธิการ
                   5. นายกิตติ      สุขประเสริฐ                หัวหน้าสำนักงานอธิการ
                   6. ผศ.สมศักดิ์    มากบุญ                     ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี
                   7. นางอุทัยวรรณ     ตันหยง                ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี
                   8. ผศ.พัชรินทร์        เอกจริยวงศ์           ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี
                   9. 1 ตุลาคม 2554 – 27 ตุลาคม 2557     ไม่มีผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี
                   10. ผศ.จินตนา  เวชมี                        รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงาน
อธิการบดี  (28 ตุลาคม 2557 – 6
สิงหาคม 2561)
                   11. นางสาวสุภารัตน์  สินสุวรรณ            7  สิงหาคม  2561 – ปัจจุบัน       
  

^