เปลี่ยนการแสดงผล thA-AA+

Download

pdf
แนวปฏิบัติการป้องกันและระงับอัคคีภัย.pdf
แนวปฏิบัติการป้องกันและระงับอัคคีภัย
pdf
คู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน.pdf
คู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
pdf
การติดตามผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง.pdf
รายงานการติดตามผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (รอบ 6 เดือน)
pdf
แผนบริหารความเสี่ยง สานักงานอธิการบดี.pdf
แผนบริหารความเสี่ยง สานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
pdf
คู่มือการปฏิบัติงาน สำนักงานอธิการบดี.pdf
คู่มือการปฏิบัติงาน สำนักงานอธิการบดี
pdf
คำรับรองปฎิบัติราชการ สำนักงานอธิการบดี.pdf
คำรับรองปฎิบัติราชการ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจำปีงบประมาณ 2562
pdf
รายงานผลสำนักงานอธิการบดี ปีการศึกษา 2560.pdf
รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหน่วยงาน ตามโครงสร้างของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจาปีการศึกษา 2560
pdf
แผนพัฒนาคุณภาพ สานักงานอธิการบดี.pdf
แผนพัฒนาคุณภาพ สานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจาปีงบประมาณ พ..ศ. 2559 –– 25632563 ฉบับปรับปรุง ((3 มกราคม 25612561)
1
^